• slidebg1
    มัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรม MICP
  • slidebg1
    สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
  • slidebg1
    มัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนกมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1. นักเรียน คิดวิเคราะห์และ แก้ปัญหาได้
2. นักเรียน เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. นักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเทศจีนและในอาเซียน

นางสุรีรัตน์ ชนะภัคดี

หัวหน้า แผนกมัธยมศึกษา

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวท เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รอบรู้ ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

มีนํ้าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ข่าวสาร

กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

27 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมวิถีไทยหัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

13 พฤษภาคม 2559