จากเมื่อวันที่  19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์แข่งขันจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด    53 คน      6   รายการ  

          

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

70.33

เงิน

15

1. เด็กชายณฐชนน  ลิ่มสกุล
 

1. นางสาวละอองทิพย์  รอดสุด
 

2

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

81.4

ทอง

6

1. นายกรณ์  บ้านนพ
2. นางสาวกุลสตรี  ธรรมพันธ์
3. นายคุณากร  ปิดตะฝ่าย
4. นางสาวจริยา  กริชกำจร
5. นางสาวจันทิมา  แซ่หล่อ
6. นายจิรายุส  หนูเชต
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยโรจน์
8. นางสาวชนกานต์  ยี่หลั่นสุวรรณ
9. นางสาวชัชชญา  พุ่มเรือง
10. นายชาญชัย  แรงกล้า
11. นางสาวซาวานีย์  ยายี
12. นางสาวณัฐกานต์  ร่าหมาน
13. นายณัฐภพ  ศิริภารา
14. นางสาวธนาภา  เสาวรส
15. นายธีรติ  อรรถทรัพย์
16. นายนภนนท์  อารีย์พงศ์
17. นางสาวนัทชา  โสภากุล
18. นางสาวนัทธ์ชนัน  สัปทัดเสวี
19. นางสาวนานามิ   คิคุยะ
20. นางสาวบงกช  พรมด้วง
21. นางสาวปฐมาวดี  แก้วลิพอน
22. นายประยุทธ  แซ่ยาง
23. นายประวิทย์  หลักบ้าน
24. นางสาวปริณดา  คนึงการ
25. นางสาวปวันรัตน์  แก่นเพ็ชร
26. นายปิยเดช  พุ่มเกลี้ยง
27. นายพัทยา  วงศ์หนองเตย
28. นายพันธวัช  ชำนิ
29. นางสาวพิมพ์ลภัส  พึ่งชาติ
30. นายภานุกร  เฟื่องเวโรจน์สกุล
31. นางสาวภานุมาศ  ทิพย์มุณี
32. นางสาวรวิพร  วงศ์อุไร
33. นางสาววรรณวนัช  รุ่งเรือง
34. นายวรวุฒิ  แซ่เติ้ง
35. นางสาววริษา  เก็บทรัพย์
36. นายวีรชัย  จารุกรสิริ
37. นางสาวสุทธิดา  แซ่ย่าง
38. นายอภิสิทธิ์  มณีศรี
39. นางสาวอันดามัน  สุขศรี
40. นางสาวไอริศา  แท่นรัตน์
 

1. นายไพศาล  ประสารการ
2. นางศรีสะอาด  อนุกูล
 

3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

79

เงิน

19

1. เด็กชายจิรายุ  สมตระกูล
2. นายปริญญา  จันทร์ก้อน
3. นายมาร์คูส  เวนเดล
4. นายฤทธิ์ธี  ปลูกไม้ดี
5. นายอภิสมิทธ์  สีฟ้า
 

1. นางสาวสุพิศ  สักจันทร์
 

4

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

87.2

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงจรรยพร  แซ่หวัง
2. เด็กหญิงภูริตา  กันทะวงศ์
 

1. Mr.Zhang  sen
2. นางสาวปรียาภรณ์  เสวกพันธุ์
 

5

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

94.32

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวชิดชนก  ประชุมพรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  พัฒนวิบูลย์
 

1. MissTan  shi
2. นางสาวนภาพร  ทำนักผล
 

6

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

90.5

ทอง

22

1. นางสาวธีริศรา  ชีพเรืองรอง
2. นางสาวพลอยไพลิน  เมือกขุนทด
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์สิน
 

1. นางชะอ้อน  คัดวงษ์
2. นางสาวจิตรา  นิลวงศ์
 

 
 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6