นักเรียน MICP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาไร่วานิช และบ้านตีลังกา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ นำนักเรียน MICP ระดับมัยมศึกษาตอนต้น ม.1/1และ ม.3/1 ทัศนศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8  มกราคม 2561
วัตถุประสงค์
       1. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องที่เรียนในห้องเรียนรายวิชาภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
       2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
       3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ