นักเรียน MICP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษา ไร่วานิช และบ้านตีลังกา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยแผนกภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ นำนักเรียน MICP ระดับมัยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2561
วัตถุประสงค์
       1. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องที่เรียนในห้องเรียนรายวิชาภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
       2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
       3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ