โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขศึกษาและพลศึกษาแก่นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
     2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และประพฤติปฏิบัติตามหลักการใช้ทักษะ  ชิวิต
     3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว       

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/34