โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
       1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความมุ่งหมาย ขั้นตอน ถวายเครื่องสักการะและดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
       2. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
       3. เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
       4. เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
       5. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกตัญญู  มีความรับผิดชอบ  ทำงานเป็นหมู่คณะได้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/44