วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของพิธีการไหว้ครูและประวัติครูสุ่นปิ่น

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/62