วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
แผนกเทคโนโลยี และสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน) เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้สื่อใสการพัฒนาตนเอง และมีทักษะในการนำ Soical Media ไปสร้างรายได้สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/63