• slidebg1
  ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา
 • slidebg1
  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • slidebg1
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 • slidebg1
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 • slidebg1
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • slidebg1
  กิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยี
 • slidebg1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • slidebg1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1. นักเรียน คิดวิเคราะห์และ แก้ปัญหาได้
2. นักเรียน เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. นักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเทศจีนและในอาเซียน

นางสุรีรัตน์ ชนะภัคดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓