หลักการจัดการศึกษาแผนกมัธยม

            การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับ ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต ซึ่งมีผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบทักษะกระบวนการคิด 5 step ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

            ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ


การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ


การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ

            ขั้นที่ 1  การเรียนรู้ตั้งคำถาม
            ขั้นที่ 2  การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ
            ขั้นที่ 3  การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
            ขั้นที่ 4  การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
            ขั้นที่ 5  การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม

            จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปี 51 มุ่งพัฒนา นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็น ต่อการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพ


มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะ การคิด ทักษะชีวิต ทักษะภาษา และการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ได้


            แผนปกติ  เน้น 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


1. ภาษาไทย ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้น การคิดวิเคราะห์ สื่อความเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการวิเคราะห์แล้วสรุปผล การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์โจทย์ โดยเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้
3. ภาษาจีน ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษา เน้นการนำไปใช้ในรูปแบบการเขียนจดหมาย แสดงความคิดเห็น บอกความต้องการโดยมีคำศัพท์ ไม่น้อยกว่า 600 คำ
4. ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษา เน้น การนำไปใช้จริง โดยมีคำศัพท์ ไม่น้อยกว่า 2,500 คำ


            แผนการเรียนวิทย์ - คณิต    ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสรุปผล เป็นโครงงาน โดยใช้ทักษะการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เน้นการการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้


            แผนการเรียน MICP    ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาจีนใน รายวิชา สุขศึกษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุม สุนทรีย์ศาสตร์ การคิดคำนวณด้วยภาษาอังกฤษ เน้นการใช้สถานการณ์จำลองสู่การปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก


มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ) การคิดขั้นสูง


             แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา    ภาษาจีน ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เน้นการฟัง ปฏิบัติตามคำแนะนำ สนทนาโต้ตอบ อภิปราย วิเคราะห์ สรุปข้อมูล อ่านออกเสียง เขียนสรุปความ บทวิจารณ์ หรือเรียงความได้ โดยใช้คำศัพท์ 1,500 คำ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมการใช้ภาษา เน้น การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย เพื่อวางรากฐาน สู่ มหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ และการประกอบอาชีพ โดยใช้คำศัพท์ไม่น้อยกว่า 4,000 คำ
             แผนการเรียน ศิลป์ – คำนวณ    ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
            แผนการเรียน วิทย์ – คณิต    ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสรุปผล เป็นโครงงานขั้นสูงได้ โดยใช้ทักษะการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย