นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

หัวหน้า ฝ่ายกิจการ

ฝ่ายกิจการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียน โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมคณะ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และสามารถสร้างวง สร้างทีมสู่สังคม
3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ
4. เพื่อให้โรงเรียน สะอาด ปลอดภัย สะดวก ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้
5. เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองใช้บริการเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการปฏิบัติทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา สร้างวง สร้างทีม
3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ
4. โรงเรียน สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้
5. ครูนักเรียนผู้ปกครองใช้บริการเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ตลอดเวลา

ผู้กำกับคณะ

ครูสมบัติ อาวะภาค
ผู้กำกับคณะซือซก
ครูสุทธิดา ทองคำ
ผู้กำกับคณะฮัวบุ๋น
ครูศรีสะอาด อนุกูล
ผู้กำกับคณะจุงหัว
ครูจุฑาวดี คิดถูก
ผู้กำกับคณะส่องเต็ก

ซือซก

สีประจำคณะ คือ สีเขียว

ฮัวบุ๋น

สีประจำคณะ คือ สีแดง

จุงหัว

สีประจำคณะ คือ สีเหลือง

ส่องเต็ก

สีประจำคณะ คือ สีน้ำเงิน

     วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกๆด้าน จากครูประจำชั้น
1.2  เพื่อได้สร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
1.2  เพื่อให้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และทำงานเป็นหมู่คณะ

     เป้าหมาย

2.1  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกคณะ
2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

     หลักการบริหารคณะ

1. ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม
2. ใช้ปัญญาในการทำงาน
3. ใช้ระบบคุณธรรมในการดำเนินงานของแต่ละคน
4. บริหารให้สมาชิกเกิดความรู้ทักษะการทำงาน การร่วมคิดร่วมทำแบบกัลยาณมิตร และสุนทรียศาสตร์ และเกิดสุขภาพพลานามัย
5. ใช้การสื่อสารความรู้นำเสนอกิจกรรมของคณะในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์หลากหลาย
6. สมาชิกประกอบด้วยนักเรียนทุกระดับชั้น
7. ใช้ระบบแต่ละคณะคัดเลือกตัวแทนคณะเป็นตัวแทนในการคัดเลือกเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ