วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาโดยแผนกกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในในคาบเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองฯ โดยแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้

          เขตเลือกตั้งที่ 1 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา (ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ณ ห้องเรียน)

          เขตเลือกตั้งที่ 2 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา  (ลงคะแนนออนไลน์ ณ ห้องเรียน)

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ๑,๔๖๒ คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ         ๑,๓๔๘  คน      คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐

จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ      ๑๔๔    คน      คิดเป็นร้อยละ  ๗.๘๐

ผลคะแนน

ลำดับที่ ๑ นางสาวประทุมวดี       ปะทุมวิง           คณะส่องเต็ก      คะแนนที่ได้ ๔๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐

ลำดับที่ ๒ นางสาวณิชารินทร์      พักวัน             คณะจุงหัว        คะแนนที่ได้ ๔๔๖  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๘

ลำดับที่ ๓ นางสาวรัตนาวดี         ธีระบุตร         คณะฮัวบุ๋น       คะแนนที่ได้ ๒๕๑  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๒

ลำดับที่ ๔ นางสาวกอบทอง        ดิสพิมล           คณะซือซก        คะแนนที่ได้ ๑๙๘  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๙              

ภาพรวมกิจกรรม : http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/70